Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bosir-barcin.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2024-04-22.

Status pod względem zgodności z ustawą:  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:  

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,  
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.  
 • cel linku nie jest odpowiednio określony, 
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, 
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-01 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter oraz standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. 

Jakuba Wojciechowskiego 1a,

88-190 Barcin 

Tel.: 52 352 71 55 

e-mail: kontakt@bosir-barcin.pl 

Kontakt 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Ruciński – prezes, prezes@bosir-barcin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 607 791 243. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Kryta Pływalnia – siedziba główna spółki mieści się przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 1a w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne, wjazd na teren pływalni od ulicy Jakuba Wojciechowskiego 1a oraz wejście od ulicy Artylerzystów 13 przy Zespole Szkół
w Barcinie. 

 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy krytej pływalni.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne w budynku, przy którym znajduje się portiernia.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Sekretariat, biuro Prezesa i pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. 
 1. Budynek nie jest wyposażony w windy, wejście główne jest dostosowane dla wózków inwalidzkich. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, kryta pływalnia umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.

Stadion Miejski mieści się przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 10 w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne, wjazd na teren stadionu od ulicy Jakuba Wojciechowskiego 10 w Barcinie.
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy stadionu.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne w budynku.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na stadionie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, stadion umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.

Stadion piłkarski mieści się przy ulicy Radłowska 6 w Piechcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne, wjazd na teren stadionu od ulicy Radłowska 6 w Piechcinie.
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy stadionu.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne w budynku.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, wejście główne nie jest dostosowane dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na stadionie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, stadion umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny. 

Boisko „Orlik” mieści się przy ulicy Artylerzystów 13 w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne od strony krytej pływalni przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 1a , wjazd na teren boiska jest od ulicy Wojska Polskiego 
  w Barcinie. 
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy boiska.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, przy wejściu głównym nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, wejście przystosowane znajduje się od ulicy Wojska Polskiego. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na boisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, boisko umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.

Boisko „Orlik” mieści się przy ulicy Polnej 1 w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wjazd od strony ulicy Marii Konopnickiej w Barcinie. 
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy boiska.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, wejście główne jest dostosowane dla wózków inwalidzkich. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń
  w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na boisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, boisko umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.

Boisko „Orlik” mieści się przy ulicy Plac 1 Maja 8 w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wjazd od strony ulicy Wierzbowej
  w Barcinie.
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy boiska.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, wejście główne jest dostosowane dla wózków inwalidzkich. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na boisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, boisko umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny

Boisko „Orlik” mieści się przy ulicy 11 Listopada 5 w Piechcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wjazd od strony ulicy 11 Listopada 5
  w Piechcinie.
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy boiska.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, wejście główne jest dostosowane dla wózków inwalidzkich. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na boisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, boisko umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.

 

Wypożyczalnia sprzętu rowerowego i wodnego przy Stanicy Żeglarskiej mieści się przy ulicy Wyzwolenia 16 w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wjazd od strony ulicy Wyzwolenia 16
  w Barcinie.
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy boiska.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, wejście główne jest dostosowane dla wózków inwalidzkich. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń
  w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na boisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, boisko umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.

Plac wodny  mieści się przy ulicy 4 stycznia w Barcinie. 

 1. Do budynku prowadzi wejście główne, wjazd na teren placu wodnego od ulicy
  4 stycznia w Barcinie.
 1. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy placu wodnego.
 1. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne w budynku.
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku.
 1. Budynek  nie jest wyposażony w windy, przy wejściu głównym nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na każdej kondygnacji widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń
  w budynku.
 1. Do części budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Na placu wodnym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 1. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami, plac wodny umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły języka migowego) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). Czas oczekiwania wynosi około 1 godziny.